ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN ATS STEVENS BVBA

 1. De uitgevoerde werkzaamheden en goederen worden geleverd conform onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk door ATS STEVENS BVBA wordt afgeweken.

 2. Tussen ATS STEVENS BVBA en de klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening van een orderbevestiging of een andere schriftelijke overeenkomst.
  De offertes blijven na ondertekening een maand geldig, behoudens indien anders vermeld.

 3. Alle bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt ATS STEVENS BVBA zich het recht voor de prijzen op een evenredige wijze aan te passen.
  Meerwerken, zijnde werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan de uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord.

 4. De leveringstermijnen zijn louter indicatief en binden ATS STEVENS BVBA niet. Vertragingen in de levering geven geen recht op schadevergoeding, noch geven deze aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst.

 5. Alle facturen zijn betaalbaar binnen een periode van vijftien dagen na factuurdatum op de vermelde bankrekening, tenzij anders werd bedongen.
  Bij gebreke van betaling binnen de termijn van vijftien dagen na factuurdatum, wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar aangerekend. Daarenboven wordt eveneens van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling bij laattijdige betaling het totale factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het volledige factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR.
  ATS STEVENS BVBA houdt zich hierbij eveneens het recht voor om alle nog uit te voeren werkzaamheden en openstaande leveringen te schorsen tot de volledige betaling van de factuur, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

 6. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van ATS STEVENS BVBA. Het risico gaat echter over op de koper bij de contractsluiting.
  Totdat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht.

 7. Klachten dienen per aangetekend schrijven te geschieden en zulks uiterlijk acht dagen na kennisname hiervan, dan wel nadat hiervan normalerwijs kennis had kunnen worden genomen. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht om een klacht te formuleren.
  Bij betaling van de factuur, zelfs indien zulks een deelbetaling is, mag steeds geacht worden dat de uitgevoerde werkzaamheden aanvaard en goedgekeurd zijn voor wat betreft de prijs als de kwaliteit.
  Hangende betwistingen omtrent de kwaliteit en gebreken van de geleverde diensten en goederen, geven in geen geval het recht om de betaling van de facturen uit te stellen of te schorsen, noch het recht om een beroep te doen op de exceptio non adimpleti contractus.
 8. In geval van annulatie van hetgeen werd overeengekomen door de klant, geeft dit aanleiding tot een schadevergoeding ten belope van 20% op de totale waarde van datgene wat werd overeengekomen, onverminderd het recht voor ATS STEVENS BVBA om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

 9. ATS STEVENS BVBA is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.
  Voor zover ATS STEVENS BVBA bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.
  De klant zal voor zoveel als nodig ATS STEVENS BVBA vrijwaren voor de aansprakelijkheid voor de schade ten aanzien van goederen van derden, die geleden wordt ten gevolge van de uitgevoerde werkzaamheden.

 10. Indien een van de partijen wordt geconfronteerd met abnormale en onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst sterk bemoeilijken, zullen partijen heronderhandelen om gezamenlijk een billijke wijziging van de overeenkomst overeen te komen. De partij die geconfronteerd wordt met abnormale en onvoorziene omstandigheden, dient de andere partij hiervan binnen een termijn van acht dagen aangetekend in kennis te stellen.
  De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn lastens de klant ingeval van diens faillissement, overlijden of kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de koper.

 11. Teneinde betaling van de openstaande facturen te waarborgen verleent de klant aan ATS STEVENS BVBA een pand op alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen die voortvloeien uit de overeenkomsten die zijn gesloten en zullen worden gesloten met derden in het kader van de leveringen waarvoor betaling wordt gevorderd.

 12. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Limburg afdeling Hasselt territoriaal bevoegd.
  Alle betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht.

Contacteer ons